Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler er en interesseorganisation, der blev stiftet den 9. april 2016 af en gruppe forældre til elever fra forskellige fri- og privatskoler samt fagpersoner inden for børneområdet. For nuværende drives foreningen udelukkende ved hjælp af frivillige.

Videoklip: Injuriesag om Strandmølleskolen starter

Mellem 15-20% af danske børn går pt. i en fri- eller privatskole og tendensen er stigende. I nogle kommuner, bla. København, er det nu omkring 25% af eleverne, der går i en fri grundskole. Dertil kommer, at tallene utvivlsomt ville være højere, hvis ikke nogle skolers ventelister sætter en naturlig begrænsning for optaget.

Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler (FFFP) ser det som en klar styrke for den danske grundskole, at der findes et parallelt system til folkeskolen, hvor man som forælder kan tilvælge en skole med et værdigrundlag – det være sig kulturelt, religiøst, pædagogisk mv. – der passer til ens families behov og ønsker. FFFP er af samme årsager fortalere for, at koblingskvotienten, dvs. det tilskud det offentlige yder til fri- og privatskolerne, skal ligge på et niveau, der gør det økonomisk muligt for ”almindelige” mennesker at betale for en fri- eller privatskole.

Hvor de frie skolers øvrige organisationer (Danmarks Private Skoler og Dansk Friskoleforening) primært støtter skolerne via skolernes ledelser og/eller bestyrelser, er FFFP en interesseorganisation for eleverne og forældrene, hvorigennem elevernes rettigheder kan fastholdes, og forældrenes visioner for skoleforløbet kan finde støtte.

FFFP ønsker derfor at skabe et forum, hvor man som elev og/eller forældre kan finde information og vejledning om, hvad de frie grundskoler kan tilbyde ens familie, hvilke forventninger man som ”ny” kan have til de frie grundskoler, hvordan forløbet/processen er og hvad man som elev/forældre stiller op, hvis der opstår en uenighed med skolen.

FFFPs overordnede fokuspunkter er:
  • At informere om rammerne for de frie skoler og hvad disse rammer betyder for elevernes skolegang
  • At sikre eleverne rettigheder i forhold til at blive hørt, ønske om dokumentation af forløb, aktindsigt og et godt læringsmiljø
  • At sikre elevernes trivsel og sociale vilkår i skoletiden (bl.a. via Anti-mobbelovgivning, Undervisningsmiljølovgivningen mv.)
  • At informere om og forbedre elevers og forældres klagegange (hhv. til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Undervisningsministeriet og Folketingets Ombudsmand samt Dansk Center for Undervisningsmiljø)
  • At orientere om og sikre elevernes krav på sygeundervisning
  • At øge gennemsigtigheden i forbindelse med specialundervisning samt processen med PPR og kontakt til psykologer/andet fagpersonel
  • At sikre en god kommunikationen og et godt informationsniveau mellem de frie skoler og forældrene hhv. eleverne for at gøre den respektive skole endnu bedre
Som det er i dag, har forældre og elever på fri- og privatskoler meget begrænsede muligheder for at få vejledning og støtte, skulle der opstå en konflikt med skolen. FFFP ønsker at medvirke til at disse konflikter løses til gavn og glæde for både elever, forældre og skole.

I modsætning til folkeskolerne, der har pligt til at give advarsel, skriftlig begrundelse, konkret klagevejledning og i sidste ende via kommunen er pålagt at henvise til alternativ skolegang i tilfælde af udskrivning/udsmidning af en elev, har fri- og privatskolerne helt frie handlemuligheder, da Friskoleloven i modsætning til Folkeskole- og Forvaltningsloven ikke indeholder sådanne bestemmelser eller garantier.

Det står således skolen frit for at smide en elev ud, uden krav til hverken proces eller dokumentation for skolens påstande, hvis der er uenighed. Der er ligeledes heller ikke krav til opsigelsesperiode med mindre det er specifikt anført i vedtægterne.

Forældres bevidsthed om, at de frie skoler kan smide deres barn ud medfører nogle gange, at de strækker sig langt for at undgå konflikter med skolerne. De lidt ældre elever er ligeledes bevidste om, at en udsmidning kan blive konsekvensen, hvis der opstår konflikter hjemmet og skolen imellem. Grundlæggende mener FFFP at den demokratiske dannelse af eleverne også sker ved, at der altid er en gensidig respekt mellem skolen og hjemmet og en åben og rummelig dialog og forståelse for forskellige synspunkter og holdninger til problemstillinger. Der bør derfor ikke være en oplevelse af, at forældrene hhv. eleven skal bøje sig for forhold, som ellers ikke var blevet accepteret alene fordi en udsmidning ellers kunne være alternativet.

Foreningen arbejder ikke for et forbud mod at smide elever ud - det kan til tider være den bedste og/eller den eneste løsning. Men det skal ske som den sidste udvej og efter en transparent proces, hvor både forældre og elev er blevet hørt, og hvor det kan dokumenteres, at denne proces er blevet fulgt. Hvis et barn skal forstå konsekvensen af en situation/konflikt skal baggrunden herfor også stå helt klar.

Foreningen samarbejder bredt med bl.a. Foreningen af Danske Skoleelever, Skole & Forældre, samt andre organisationer og politikere, der beskæftiger sig med undervisning og børns rettigheder helt generelt. FFFP har deltaget i møder omkring og været høringsberettiget i forbindelse med bl.a. Undervisningsministeriets udarbejdelse af hhv. ændringer af undervisningsmiljølovgivningen og supplerende informationskampagne vedrørende FNs Børnekonvention samt Antimobbelovgivningen. FFFP mødes jævnligt med de politiske ordførere på området og sørger for at disse holdes orienteret om FFFP's virke.

Medlemskab er gratis. Indmeldelse kan foretages ved at udfylde formular her på hjemmesiden.

Formand


Økonomi og tilskud:
Elisa Rosenbohm
Elisa Rosenbohm

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingrid Olsen (administration)
Birgitte Menachem
Johannes Andersen

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes på email info@fffp.dk og telefon 5385 0120

Telefonnr.: 53 85 01 20

Mail: info@fffp.dk

Facebook

Da vi er interesserede i at indsamle så meget information som muligt om forældres oplevelser med fri- og privatskoler, hører vi gerne fra jer.


Du kan blive medlem hvis du har et barn/børn i privat- eller friskole eller hvis du blot har en interesse for området. Medlemskab er gratis.