Pressemeddelelse

Mandag d. 31. oktober 2016

Foreningen for Forældre til elever i Fri- og Privatskoler, FFFP, er fra flere forældre tilgået foreningen orientering om, at STUK (Styrelsen i Undervisningsministeriet som skal kontrollere de frie skoler) efter en meget lang sagsbehandlingstid har truffet afgørelse i flere sager, som er udsendt i dag til de forældre, der har klaget over uregelmæssigheder i de frie skolers regi.

FFFP finder det positivt, at STUK giver både forældrene på Strandmølleskolen i Assens og på Bernadotteskolen i Hellerup ret i, at der er sket overtrædelse af de regler som er gældende for de frie skoler.

FFFP finder det ligeledes positivt, at STUK fremover vil have større fokus på sådanne overtrædelse og dermed på de frie skolers overholdelse af reglerne på området. Ligesom det er positivt, at både Strandmølleskolen og Bernadotteskolens ledelse har fundet det nødvendigt, påkrævet og uopsætteligt at iværksætte en revision af egne regler samt nye tiltag og procedure for at imødegå gentagelser.

FFFP er dog yderst bekymret over, at STUK, til trods for konklusionen om, at der er sket overtrædelse af gældende regler, ikke mener, at dette skal have nogle konsekvenser overhovedet for Strandmølleskolen eller Bernadotteskolen. Undervisningsministeriets overvågning af elevernes rettigheder på de frie skoler er i praksis et tilsyn uden konsekvenser for overtrædelser, uden konsekvenser for ledelsen og uden konsekvenser, som på nogen måde kan tilfredsstille elevernes retsfølelse. Elever er blevet krænket. Elever har oplevet svigt. Eleverne er ikke blevet hørt.

FFFP hæfter sig imidlertid ligeledes ved, at STUK desværre nu efter 9-10 måneders sagsbehandlingstid ikke tager stilling til de helt konkrete hændelser og den krænkelse af eleverne, der fandt sted. (manglende høring af eleverne, udskrivningsprocessen, nissehuesagen, undersøgelse af pc-historik). STUK tager alene stilling til overordnede processer og generelle tiltag, men forholder sig ikke til de konkrete krænkelser, som klagerne vedrører.

FFFP undrer sig over, hvorfor STUK alene henvender sig til ledelsen og skolernes bestyrelse, men slet ikke ønsker at høre forældrene eller eleverne, som har klaget om, hvorvidt de har følt sig hørt, har oplevet et ønske om forbedring af processen fra skolernes side, eller er blevet mødt ifht. de krænkelser, som skolerne selv erkender har fundet sted (og derfor iværksætter forbedringer og ændringer for at undgå fremover).

FFFP mener, at disse sager desværre demonstrerer, at forbindelser, sympatier og manglende ønske om at forholde sig til de konkrete sager, medfører at eleverne i de frie skoler kan risikere at blive ”glemt” til fordel for ”processen”.

FFFP ønsker en højere grad af habilitet, etik og retsfølelse på de frie skolers område til gavn for alle de elever, forældre og dygtige skolelærere og skoleledere, som hver dag ønsker at være del i et læringsmiljø inden for både Børnekonventionens-, Forvaltningslovens- og Friskolelovens rammer. Dem, der ikke følger reglerne, bør ikke have lov til at ødelægge det for de mange, som hver dag gør det rigtig godt med fokus på børnenes trivsel.