VEDTÆGTER

FORENINGEN FOR FORÆLDRE TIL ELEVER I FRI- OG PRIVATSKOLER (FFFP)

§1

Foreningens navn er: ”Foreningen for Forældre til elever i Fri- og Privatskoler”, forkortet kaldet

”FFFP”.

§2

Foreningens hjemsted er Gentofte kommune.

§3

Foreningens formål er at virke som interesseorganisation for at støtte op om elevers rettigheder og velfærd i fri- og privatskoler ved at arbejde for ændring af lovgivningen, og ligeledes ved at sørge for sikring af håndhævelse heraf via konsekvenser og sanktioner.

§4

Medlemmer af foreningen kan være alle, som har interesse i at sikre elevers rettigheder og velfærd såvel som trivsel i skolen.

stk. 2. Medlemmer kan medvirke til at støtte op om elevers rettigheder, velfærd og trivsel ved aktivt at støtte FFFP på Facebook og andre internetmedier samt ved at støtte FFFP økonomisk.

§5

Foreningen er stiftet uden midler og alene ved personlige bidrag fra den oprindelige initiativkreds.

stk. 2. Foreningens drift og virkeområde vil afhænge af de midler, som FFFP via donationer, offentlig støtte eller på anden vis kan skaffe til den fremtidige drift.

stk. 3. Foreningens ledelse arbejder ulønnet.

§6

Foreningens bestyrelse kan ved simpelt flertal træffe beslutning om økonomiske dispositioner, herunder iværksætte undersøgelser, indhentning af udtalelser eller rapporter samt ansætte personale.

stk. 2. Ethvert bidrag som FFFP modtager må alene anvendes til opfyldelse af formålet, og FFFP skal anvende alle midler således at de bedst muligt kan virke for sikring af elevers rettigheder, trivsel og vedfærd. Midlerne må i et vist omfang investeres til akkumulering af midler til senere planlagte, navngivne og beskrevne større projekter.

§7

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Henholdsvis 2-4 medlemmer af bestyrelsen er på skift på valg.

stk. 2. Foreningens bestyrelse vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert 2. år. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

stk. 3. Foreningsbestyrelsen træffer alle beslutninger på foreningens vegne og har ansvaret for foreningens virksomhed.

stk. 4. Bestyrelsens formand tegner foreningen alene. 2 af bestyrelsens medlemmer kan sammen med den til enhver tid værende sekretær for FFFP ligeledes tegne foreningen.

§8

Den daglige ledelse af FFFP varetages, indtil der ansættes faste administrative medarbejdere, af bestyrelsesmedlemmerne i forening. En sådan ændring skal besluttes på en Generalforsamling, og efterfølgende skal referat og vedtægtsændringerne fremsendes hhv. registreres hos Erhvervsstyrelsen og SKAT.

§9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Dog er første regnskabsår fra 6. april 2016 og indtil ultimo 2017.

stk. 2. Foreningens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§10

Nærværende vedtægt træder i kraft ved afholdelsen af stiftende Generalforsamling den 9. april 2016.

Som vedtaget enstemmigt på Generalforsamlingen

Gentofte, den 9. april 2016

_________________________________

Formand Christiane Schaumburg